Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon til deg som er elev på Dahlske

Å være elev i videregående skole

Videregående skole er på mange måter forskjellig fra ungdomsskolen. Selv om du skal fortsette med mange av de samme fagene, vil du også få nye fag som er mer rettet mot yrkes- og voksenlivet eller fag som er mer studieforberedende. Forventningene til egeninnsats og ansvar er større enn tidligere. Du vil også få oppleve at det kanskje ikke er noen standardløsning på alle oppgaver og problemstillinger du møter i skolehverdagen. Samtidig vil du etter hvert erfare at måten å løse oppgaver på vil kreve at du og resten av gruppa/klassen bruker andre arbeidsmetoder enn det du har vært vant til tidligere. 

For at du skal lære, er det viktig å skape et trygt læringsmiljø. Å bli kjent med dine medelever og resten av det skolesamfunnet du er medlem av, betyr at du får økt tilhørighet og ansvar for deg selv og dem du omgås til daglig. 

For å få et endelig vitnemål eller kompetansebevis, må du få sluttvurdering i alle dine fag. Derfor stilles det store krav til deg når det gjelder deltakelse i undervisningen og særlig vurderingssituasjonene. Det blir viktig for deg å holde fraværet ditt lavt. Dersom du vet at du skal være borte fra undervisningen, må du ha nær dialog med kontaktlærer og faglærer om dette. 

Skoledagen

Undervisningstidene ved skolen følger tidsplanen under.

1. time 08.15-09.01
2. time 09.01-09.47
Pause 09.47-09.55
3. time 09.55-10.41
4. time 10.41-11.27
Lunsj 11.27-12.00
5. time 12.00-12.46
6. time 12.47-13.32
Pause 13.32-13.40
7. time 13.40-14.26
8. time 14.26-15.12

Skolens resepsjon

Resepsjonen er åpen mellom klokken 08.00 og 15.30. Her kan du få hjelp til det meste, og er det noe de ikke kan hjelpe deg med, så hjelper de deg å komme i kontakt med rett person. Eksempler på hva du kan få hjelp med i resepsjonen:

 • Vitnemål/kompetansebevis
 • Lån/stipend
 • Skoleskyss
 • Parkering
 • Elevbevis
 • Diverse utlån 
 • Diverse skjemaer
 • Diverse førstehjelpsutstyr
 • Salg av kalkulator

Sentralbordet kan bare ta imot beskjeder til elever dersom det er veldig viktig. Vi minner om at kontaktlærer er elevens (og foresattes) nærmeste kontaktperson ved skolen. 

Skoleskyss

For elever i videregående skoler i Agder som har minst 6 km daglig skolevei mellom bosted og skole, eller må reise med båt, sørger fylkeskommunen for skyss eller gir skysstilskudd.

Retten til fri skyss gjelder i utgangspunktet bare for organisert skoletransport (skolebuss). For funksjonshemmede, som etter legeerklæring har behov for spesiell skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstand.

Skyssordningen omfatter bare elever som har folkeregistrert adresse i Agder og som tar minst halvårig utdanning på heltid. Med heltid menes minst 20 timer pr. uke.

Elever som tar videregående utdanning i andre fylker, kommer ikke uten videre inn under skyssordningen hvis det er ledige plasser ved tilsvarende linje i Agder. Elever som tar utdanning i Agder, men har folkeregistrert adresse i annet fylke må kontakte sitt hjemfylke for spørsmål om skoleskyss.

Vi oppfordrer alle våre elever til å søke om skoleskyss når dere søker om skoleplass i Vigo. 

Les mer om Skoleskyss

Parkering

Elever får ikke parkeringsbevis for å parkere på skolens område. De to radene lengst bort fra skolen på skolens parkeringsplass (se skilting ved innkjørselen) er forbeholdt elever. Her gjelder «førstemann til mølla» prinsippet.

Pass på at du parkerer korrekt, også dere som har moped/scooter eller firehjuling. Europark bøtelegger alle som parkerer feil. 

Det er bare unntaksvis at elever får parkeringsbevis. Dersom du mener det er gode grunner til at du skal ha et slik bevis, må du kontakte din rådgiver. 

Du kan uansett ikke parkere på gjesteparkeringen nærmest hovedinngangen, eller på ansattparkeringen. 

Fravær


I videregående skole skal, med få unntak, alt fravær føres på vitnemålet/kompetansebeviset. Fraværet føres fortløpende i Visma InSchool.

Meld fra til kontaktlærer om ditt fravær så fort som mulig. Umeldt fravær kan påvirke ordenskarakteren din. Du må selv passe på å dokumentere fraværet ditt.

Dersom udokumentert fravær i et fag overstiger 10%, kan ikke skolen sette karakter i faget. Skolen kan heller ikke sette karakter dersom totalfraværet er så stort at det ikke foreligger vurderingsgrunnlag.

Du har selv ansvar for å passe på at fraværet ikke blir for stort. Følg med på registreringen i Visma InSchool, og ha god dialog med kontaktlærer og faglærere. Du har rett på skriftlig varsel dersom fraværet er slik at det er fare for manglende karakter.
 

It's learning

All viktig informasjon blir gjennom skoleåret lagt ut på It's learning. Du bør derfor, daglig, følge med på den informasjonen som legges ut, både i fellesrom, klasserom og fagrom. 
Det legges også ut informasjon på skolens hjemmeside og Facebook-side.

Kontaktlærer

Kontaktlærer er din nærmeste kontaktperson på skolen. Hvis det er noe du trenger råd om eller hjelp til, er det naturlig at du henvender deg til kontaktlæreren din først. 

Hvis du blir syk og ikke kan komme på skolen, må du varsle kontaktlærer. 

Oversikt over skolens kontaktlærere 

Basisgrupper

Elevene deles inn i basisgrupper ledet av en kontaktlærer. Basisgruppene møtes ukentlig etter en oppsatt møteplan. Det er obligatorisk oppmøte på basisgruppemøtene. 

Eksempler på saker som tas opp på disse møtene:

 • Diverse beskjeder
 • Samværsregler
 • Evaluering av undervisningen
 • Drøfting av elevrådssaker og orientering fra tillitselev
 • Meningsutvekslinger om læringsmetoder
 • Drøfting/evaluering av klassens og elevenes arbeidsplaner og prøveplaner
 • Løsning av eventuelle problemer 
 • Aktuelle saker

Elevene fører referat fra møtene på omgang. Kontaktlærer fører fravær. 

Bruk av tobakk

Det er strenge regler når det gjelder bruken av tobakk for alle elever ved alle landets skoler. Det er ikke tillat for elever å røyke eller snuse i skoletiden. Dette gjelder om du oppholder deg på eller utenfor skolens område. (Ref. Tobakkskadeloven § 25)