Teknologi- og industrifag (TIF)

På TIF vil du møte svært dyktige og oppdaterte lærere, som har et stort engasjement for sine elever. Du vil bli sett, ivaretatt og motivert! Vi har flotte og oppdaterte verksteder- med det nyeste av teknologi. Elevene som går her, er svært positive til opplæringen og elevmiljøet.

To elever som operer en plasma kutter .Foto - Klikk for stort bildeTeknologi- og industrifag (TIF) Dahlske videregående skole

 

 

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bær være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

VG1 Teknologi- og industrifag

Fag- og timefordeling:

 

Programfaget Konstruksjons- og styringsteknikk omhandler følgende mål for opplæringen:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for og anvende helse-, miljø- og sikkerhetsregelverk og krav som gjelder elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • utvikle og beskrive skjemaer med grunnleggende komponenter som brukes i elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • utføre og bruke grunnleggende beregninger av relevante størrelser innenfor elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • bruke relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser
 • koble opp, teste og feilsøke på automatiserte og manuelle styringssystemer basert på elektroniske, hydrauliske og pneumatiske anlegg og maskiner og utføre målinger som er relevante for fagområdene
 • tolke og forklare sammenhengen mellom utførte målinger og beregnede størrelser innenfor elektro, hydraulikk og pneumatikk
 • bruke programmer for 2D- og 3D-dataassistert konstruksjon (DAK) og dataassistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

 

Programfaget Produksjon og tjenester omhandler følgende mål for opplæringen:

 • bruke materialer, teknikker og utstyr i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • anvende ergonomisk riktige teknikker og reflektere over sammenhengen mellom folkehelse, effektivitet og samfunnsøkonomi
 • forklare og anvende egnede håndverktøy, måleverktøy og maskiner for bearbeiding av materialer innenfor produksjon og tolke måleresultater i henhold til arbeidstegninger
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere et praktisk arbeid innenfor produksjon og vedlikehold av maskiner og utstyr i samsvar med aktuelle standarder og prosedyrer
 • demontere og montere maskinelementer i relevante arbeidsoppgaver
 • beskrive arbeidsoppgaver innenfor produksjon og tjenester basert på tegningsunderlag og prosedyrer
 • beskrive de spesifikke egenskapene ved ulike materialer og 

gjøre rede for hvordan de kan påvirke det ytre miljøet

 • forklare hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og trygg oppbevaring av råstoffer og materialer
 • gjennomføre og gjøre rede for termiske, kjemiske og mekaniske sammenføyingsmetoder
 • anvende sikkerhetsdatablad og andre typer kjemikaliedokumentasjon og utføre risikoanalyse for kjemikalier som brukes på arbeidsplassen
 • tolke informasjon ved hjelp av digitale hjelpemidler og relevante tabeller for å utføre arbeidsoppgaver innenfor produksjon og tjenesteyting
 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • beskrive betydningen av bærekraftig utvikling av produkter og tjenester

 

Programfaget Produktivitet og kvalitetsstyring omhandler følgende mål for opplæringen:

 • gjennomføre og dokumenter arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • beskrive risikovurderinger og sikker-jobb-analyse og kjenne til nødvendige rapporteringskrav som er relevante for arbeidsoppgaver
 • anvende og gjøre rede for bruk av aktuelle håndverktøy og diagnoseutstyr ved service, utbedring og reparasjoner på maskiner og utstyr, og tolke måleresultater
 • bruke metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer
 • anvende og gjøre rede for bearbeiding av relevante materialer
 • beregne kostnader ved arbeidsoppgaver og utarbeide forslag til effektiviseringstiltak
 • beskrive og reflektere over logistikken fra innkjøp til gjenvinning av et produkt
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv

 

Etter VG1 har du mange ulike valgmuligheter. På Dahlske tilbyr vi:

VG2 Industriteknologi

Fag- og timefordeling:

 

Etter VG2 kan du bli lærling, som gjør at du kan gå opp til fagprøve og få fagbrev, eller du kan ta vg3 Påbygg til generell studiekompetanse (tilbys på Dahlske).

 

VG2 Automatisering

Fag- og timefordeling:

 

For innhold i programfagene på vg2 automatisering, se udir.no

Bilder