Helse- og oppvekstfag

Her finner du en beskrivelse av tilbudene innen studieretningen for helse- og oppvekstfag ved skolen.

Velger du programområdet for helse- og oppvekstfag, er du interessert i og kan ta hensyn til, andre mennesker. Du har lett for å få kontakt med folk i alle aldre, og kan samarbeide.

Ved Dahlske vgs. tilbyr vi Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeiderfaget

Hvorfor velge Dahlske

Vi har engasjerte og dyktige lærere, som legger vekt på læringsmiljø, god kunnskap, gode holdninger og ferdigheter.

Vi har praksisrom og gode fasiliteter.

Vi har samarbeid med kommune, sykehus og næringsliv for de beste praksisplassene i de ulike yrkesretningene.

Vi deltar i konkurranser, som kretsmesterskap og norgesmesterskap i yrkesfag.

 

Helse- og oppvekstfag

Timefordeling Vg1, helse- og oppvekstfag
Programfag Timetall Fellesfag Timetall
Helsefremmende arbeid 7 timer pr uke Engelsk 5 timer pr uke
Kommunikasjon og samhandling 5 timer pr uke Matematikk 3 timer pr uke
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag 5 timer pr uke Naturfag 2 timer pr uke
Yrkesfaglig fordypning 6 timer pr uke Kroppsøving 2 timer pr uke


Programfagene

Helsefremmende arbeid:

Her lærer du å se sammenhengen mellom livsstil og helse. Sentrale tema er hvordan man kan forebygge livsstilsykdommer og hva som er god hygiene i ulike sammenhenger, for å hindre smitte. Du lærer hvordan du kan ta vare på din egen og andres helse, hvordan kroppen er bygd opp, førstehjelp og ergonomi.

Kommunikasjon og samhandling:

Dette faget handler om hvordan vi best møter mennesker uansett alder, språk, kultur, religion og livsførsel. Du lærer å forstå din egen og andres væremåte slik at du kan ta best mulig vare på klientene du vil møte i jobben din. Du lærer også om de krav samfunnet stiller til yrkesutøvere på disse studieretningene.

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag:

Her lærer du om hvordan oppvekst- helse- og sosialtjenesten er organisert i dag. Du lærer om regelverk, innholdet i arbeidet du kan få, og hvor viktig tverrfaglig samarbeid er.

Yrkesfaglig fordypning:

I prosjekt til fordypning får du mulighet til å bli kjent med ulike yrker som studieretningen fører fram til, eller velge teorifag fra studieforberedende kurs, inkludert påbygging til generell studiekompetanse.

 

Helsearbeiderfaget

Formål

Helsearbeiderfaget skal hjelpe til med å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Opplæringen i faget skal utvikle evne til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å gjøre helsefagarbeideren skikket til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde..

Opplæringen er tverrfaglig og praksisnær. I opplæringen legges det til rette for varierte arbeidsoppgaver som kan bidra til å fremme kreativitet og helhetlig kompetanse.

Timefordeling Vg2, helsearbeiderfaget
Programfag Timetall Fellesfag Timetall
Helsefremmende arbeid 7 timer pr uke Norsk 4 timer pr uke
Kommunikasjon og samhandling 5 timer pr uke Samfunnskunnskap 3 timer pr uke
Yrkesutøvelse 5 timer pr uke Kroppsøving 2 timer pr uke
Yrkesfaglig fordypning 9 timer pr uke

Programfagene

Helsefremmende arbeid

I dette faget lærer du om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I faget inngår også grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Du lærer å se sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. Helse, miljø og sikkerhet og forebygging av belastningslidelser og førstehjelp inngår.

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling dreier seg om hva dette betyr for mennesker med ulike behov for helse- eller sosialhjelp. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Du lærer kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår.

Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Du lærer om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Programfaget handler om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak.

Standpunktvurdering: Du får standpunktkarakter i alle fagene

 

 

Til toppen