Elektro og datateknologi

På Elektro vil du møte engasjerte og dyktige lærere, som vil gjøre alt for at du skal lykkes og trives på utdanningsprogrammet. Vi har supre fasiliteter og opplæringsarenaer, i tillegg til et svært godt miljø i elevgruppen vår.

Elev monterer i sikringsskap .Foto - Klikk for stort bildeElektro og datateknologi Dahlske videregående skole

 

 

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

VG1 Elektro og datateknologi

Fag og timefordeling:

 

Innhold i programfagene på vg1:

Programfaget Elektroniske kretser og nettverk omhandler følgende mål for opplæringen:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver knyttet til elektroniske kretser og nettverk, individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valgene som er gjort
 • Bygge og programmere et selvvalgt produkt som består av mikrokontroller, analoge kretser, relevante sensorer og aktuatorer for å oppnå ønsket virkemåte
 • Koble sammen ulike datateknologiske enheter til et system, konfigurere aktuelle komponenter ved hjelp av programvare og opprette kommunikasjon mellom enhetene for å oppnå ønsket virkemåte
 • Montere og konfigurere et mindre datanettverk med internettilkobling, utføre relevante målinger og gjøre rede for enkle tiltak for å sikre nettverket
 • Utforske sensorer knyttet til elektroniske kretser og nettverk og drøfte bruksområdet deres
 • Risikovurdere og utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for el- og IKT-sikkerhet og helse, miljø og sikkerhet
 • Utføre arbeidet fagmessig i elektroniske kretser og nettverk i henhold til gjeldende forskrifter, montasje- og installasjonsanvisninger og kunne bruke egnede håndverktøy og maskiner
 • Velge og bruke egnede instrumenter og programvare for å utføre målinger og feilsøking, og vurdere måleresultatet opp mot forventede verdier
 • Vurdere kvalitet på eget arbeid og foreslå forbedringer
 • Anvende og behandle materiell og utstyr i elektroniske kretser og nettverk på en ansvarlig og bærekraftig måte i samsvar med gjeldende system for internkontroll
 • Håndtere avfall etter utført arbeid på en miljømessig forsvarlig måte og drøfte klima- og miljøbelastninger fra ulike produkter.

 

Programfaget Energi- og styresystemer omhandler følgende mål for opplæringen:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver knyttet til energi- og styresystemer, individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valgene som er gjort
 • Programmere og sette i drift systemer for styring av dreieretning og motorturtall, forklare den prinsipielle virkemåten til motor og styresystem og drøfte effekttap
 • Montere, programmere og sette i drift behovsstyrte anlegg for lys, varme og ulike effektuttak og diskutere energisparing ved styresystemet som er valgt
 • Bruke riktige håndverktøy og maskiner til å produsere deler i metall og andre materialer ut fra arbeidstegninger
 • Montere og sette i drift et mindre anlegg for produksjon og lagring av fornybar energi der likeretter og vekselretter inngår, og gjøre rede for omforming av likespenning til vekselspenning
 • Montere og sette i drift styringssystemer som bruker måling av bevegelse, trykk og temperatur som inngangsdata
 • Montere et mindre fordelingsystem med tilhørende jordingssystem og beskrive den prinsipielle oppbygningen av TN-, IT- og TT-nett
 • Velge egnet ledning, kabel og vern, beregne og vurdere spenningsfall og dokumentere beskyttelse mot overbelastning og elektrisk sjokk
 • Identifisere, komponentene i et luftbehandlings- og varmepumpesystem, gjøre rede for virkemåten til hovedkomponentene og utføre målinger av CO2 og temperatur
 • risikovurdere og utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for elsikkerhet, maskinsikkerhet og helse, miljø og sikkerhet
 • utføre livreddende førstehjelp
 •  bruke dokumentasjon og egnede instrumenter til å feilsøke på elektriske installasjoner
 • Utføre arbeidet fagmessig i energi- og styresystemer i henhold til forskrifter, montasje- og installasjonsanvisninger og bruke egnede håndverktøy og maskiner
 •  Beregne strøm, spenning, resistans, impedans og effekt i like- og vekselstrømskretser og bruke egnede instrumenter for å utføre målinger og vurdere måleresultatet opp mot forventet resultat
 • gjøre rede for ulike former for produksjon, lagring og overføring av elektrisk energi og reflektere over og diskutere konsekvenser de ulike formene kan ha for klima og miljø
 • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv
 • anvende og behandle materiell og utstyr i energi- og styresystemer på en ansvarlig og bærekraftig måte i henhold til gjeldende internkontrollsystem

Etter vg1 har du mange valgmuligheter videre. På Dahlske tilbyr vi vg2 Elenergi og ekom, samt vg2 Industriteknologi (kryssløp fra vg1 Teknologi- og industrifag).

VG2 Elenergi og ekom

Fag- og timefordeling:

 

Innhold i programfagene på vg2:

Programfaget Elektronisk kommunikasjon omhandler følgende mål for opplæringen:

 • risikovurdere alle arbeidsoppdrag knyttet til faget elektronisk kommunikasjon for å finne trygge og gode ergonomiske arbeidsstillinger og arbeidsmetoder
 • arbeide i overensstemmelse med interne rutiner og gjeldende regelverk for elsikkerhet, personsikkerhet og personvern
 • planlegge, gjennomføre, sette i drift, sluttkontrollere og dokumentere alle arbeidsoppdrag knyttet til faget elektronisk kommunikasjon ut fra teknisk underlag, tegninger og gjeldende regelverk for utførelse og begrunne de valg som er gjort
 • anvende kunnskap om filter, frekvens og elektromagnetisk støy ved vurdering av apparaters og installasjoners elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) ved planlegging og gjennomføring av yrkesoppgaver
 • montere og konfigurere trådbasert og trådløs styring med sensorteknologi for elektriske anlegg, installasjoner og utstyr, og vurdere personvern og datasikkerhet
 • montere og konfigurere installasjoner for alarm og signaloverføring ut fra produsentens dokumentasjon og gjeldende regelverk
 • montere og funksjonsteste elektroniske kommunikasjonsnett i henhold til gjeldende krav og regelverk og vurdere nødvendige tiltak for å ivareta stabilitet og hastighet i forhold til støy og andre faktorer
 • utføre systematisk feilsøking og utbedre feil på elektroniske kommunikasjonsnett og vurdere målte resultater opp mot gjeldende krav og regelverk
 • utføre terminering og skjøting ved å anvende produsentenes anvisninger og fagmessige anbefalinger
 • utføre arbeidet fagmessig i faget elektroniske kommunikasjon i henhold til teknisk dokumentasjon, gjeldende forskrifter og ved bruk av egnet verktøy og materiell
 • vurdere miljømessige konsekvenser og økonomiske kostnader ved drift og reparasjon kontra utskifting av materiell, apparater og utstyr i elektroniske kommunikasjonsnett
 • håndtere avfall etter eget arbeid på en miljøvennlig, faglig og økonomisk måte, og ivareta personvern og sensitive data ved avhending av digitalt utstyr
 • vurdere kvalitet på eget arbeid i forhold til estetikk, funksjon og regelverk, og foreslå forbedringer

 

Programfaget Elenergi- og styresystemer omhandler følgende mål for opplæringen:

 • risikovurdere alle arbeidsoppdrag i faget elenergi og styresystemer for å finne trygge og gode ergonomiske arbeidsstillinger og arbeidsmetoder, og arbeide i overensstemmelse med gjeldende regelverk for sikkerhet på elektriske anlegg
 • følge interne rutiner for elsikkerhet, personsikkerhet og utføre livreddende førstehjelp
 • planlegge, gjennomføre, sluttkontrollere og dokumentere alle arbeidsoppdrag knyttet til faget elenergi og styresystemer ut fra teknisk underlag, tegninger og gjeldende regelverk for utførelse og begrunne de valg som er gjort
 • anvende kunnskap om elektromagnetisme der induksjon, resistans, og reaktans inngår ved planlegging, beregning og gjennomføring av yrkesoppgaver
 • dimensjonere anlegg ut fra belastning-, overbelastning-, kortslutningsstrøm og selektivitet, og vurdere egnede tiltak for å ivareta sikkerheten ved feil
 • utføre arbeidet fagmessig og i overenstemmelse med gjeldende regelverk ved bruk av egnet verktøy, maskiner og materiell
 • montere ulike nettsystemer fra inntak til belastning med måling og overvåking av forbruk, og drøfte bruksområder for TN-, IT- og TT- nett
 • montere ulike effektuttak, belysnings- og varmeanlegg med tilhørende brukertilpassede styringssystemer og vurdere løsninger for effektstyring i utstyr og installasjoner ut fra funksjon, miljø og økonomi
 • montere, programmere, konfigurere og sette i drift systemer for styring av dreieretning og motorturtall og prøve ut forbedringer for funksjon, miljø og sikkerhet
 • montere og sette i drift anlegg for produksjon og lagring av elektrisk energi der omforming av like- og vekselspenning og transformering inngår og vurdere overføringsnettet i forhold til dimensjonering, oppbygging og effekttap
 • montere styring av brytere og vern i koblings- og fordelingsanlegg og gjøre rede for bruken av og virkemåte til brytere og vern
 • montere, måle, beregne, feilsøke og vurdere kvalitet på jordingssystem med jordelektrode, utjevningsforbindelser og beskyttelsesledere i elektriske anlegg, installasjoner og utstyr opp mot anleggs- og personsikkerhet og gjeldende krav for de ulike nettsystemene
 • utføre målinger på gjennomførte yrkesoppgaver og benytte måleresultatene i sluttkontroll ved verifikasjon, og vurdere måleresultatene opp mot beregnede verdier og gjeldende krav
 • utføre systematisk feilsøking og utbedring av feil på elektriske anlegg og installasjoner ved å bruke egnede instrumenter og teknisk dokumentasjon
 • utføre systematisk feilsøking og reparere elektriske verktøy, apparater og utstyr ved å bruke egnede instrumenter og vurdere sikkerhet, miljømessige konsekvenser og lønnsomhet ved reparasjonen i forhold til utskifting/erstatning
 • anvende egnede materialer og metaller i yrkesoppgaver og begrunne valg av materiale med tanke på mekanisk styrke, bæreevne, temperatur og kjemiske egenskaper
 • utføre terminering og skjøting av ulike kabeltyper og elektriske forbindelser ved å anvende produsentenes anvisninger og fagmessige anbefalinger
 • utarbeide og anvende skjemaer, og tegninger i målestokk med normerte symboler for praktiske yrkesoppgaver
 • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiveren og arbeidstakeren har i arbeidslivet
 • håndtere avfall etter eget arbeid i henhold til regelverk, leverandørers beskrivelser og gjeldende system for internkontroll og vurdere miljøbelastning
 • vurdere kvalitet på eget arbeid i forhold til estetikk, krav og lover, og foreslå forbedringer
 • vurdere produktvalg i et sirkulærøkonomisk perspektiv

 

VG2 Industriteknologi

Fag- og timefordeling:

 

For innhold i programfagene i vg2 Industriteknologi, se under Utdanningsprogrammet TIF.

Etter VG2 kan du bli lærling, som gjør at du kan gå opp til fagprøve og få fagbrev, eller du kan ta vg3 Påbygg til generell studiekompetanse (tilbys på Dahlske).

 

VG2 Automatisering

Fag- og timefordeling:

For innhold i programfagene på vg2 automatisering, se udir.no
 

 

Vg3 Automatisering

For innhold i programfagene på vg3 automatisering, se udir.no

 

Bilder