Pedagogisk plattform

Her kan du lese om skolens visjon og læringssyn

Skolens visjon:

Dahlske tar deg videre

 • Dahlske er en skole med raushet, verdighet og medmenneskelighet
 • Dahlske setter tydelige krav til innsats og har et miljø som gir inspirasjon, mot og lyst til å lære og til å vokse.
 • Dahlske er en skole som ved nærhet i læringsarbeidet gir retning faglig og menneskelig.
 • Dahlske bidrar til lokalt samarbeid, internasjonalt utsyn og til faglig og menneskelig innsikt.

Læringssyn

Ved Dahlske er undervisning og læring en aktiv prosess der elevene utvikler sine evner og tilegner seg kompetanse i samhandling med lærere og medelever.

Læringsarbeidet skal gi elever kunnskaper, ferdigheter og holdninger basert på skolens læringssyn og målene i læreplanene

For oss betyr det at:

 • alle i skolen har fokus på læringsarbeid og trivsel 
 • vi benytter læringsarenaer, læremidler og metoder tilpasset elevene
 • elevene har medansvar for sin læring gjennom deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet
 • vi bruker ny teknologi i læringsarbeidet og som kommunikasjonsverktøy
 • vi er endringsdyktige
 • vi har omtanke for natur og miljø
 • vi samarbeider med lokalsamfunnet og tar initiativ til samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • elevene lærer seg at de både kan mestre og lære gjennom egen innsats og aktivitet
 • elever stimuleres til å sette seg realistiske mål

Dahlske er et inkluderende fellesskap med elever og studenter i sentrum

For oss betyr det at :

 • alle ansatte bygger gode relasjoner til elever og kolleger
 • skolen legger vekt på å inkludere alle uansett bakgrunn og forutsetninger
 • ingen blir mobbet eller diskriminert
 • alle i skolesamfunnet arbeider aktivt for å utvikle gjensidig toleranse og respekt, og i fellesskap skaper et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • samarbeidet mellom elever, lærere og andre ansatte er basert på trygghet og tillit

Dahlske har høy kvalitet på læringsarbeidet i organisasjonen

For oss betyr det at:

 • det pedagogiske personalet har god faglig, oppdatert kompetanse
 • det pedagogiske personalet både er kunnskapsformidlere og veiledere
 • det pedagogiske personalet er tydelige ledere og har evne og vilje til samarbeid
 • det pedagogiske personalet bruker varierte metoder i læringsarbeidet
 • skolen har faste rutiner for tilbakemelding til elever og ansatte på læringsarbeidet de utfører
 • det er god kommunikasjon og samhandling mellom alle ledd i organisasjonen
 • alle ansatte har fokus på gode og nære relasjoner som en forutsetning for læring
 • elevene bidrar aktivt til egen og andres læring
Til toppen