Service og samferdsel/Salg, service og sikkerhet

Under finner du en beskrivelse av studieretningen for Service og samferdsel (Vg1) og Salg, service og sikkerhet (Vg2).

Tar du utdanning på service og samferdsel, kan du velge jobb innen ulike servicebransjer. I disse bransjene stilles det store krav til at du er høflig, utadvendt, serviceinnstilt og at du har respekt for ulike kulturer.

Dahlske vgs. tilbyr Vg1 Service- og samferdsel og Vg2 Salg, service og sikkerhet

Du lærer

 • kundebehandling og salg
 • administrasjon og tekstbehandling
 • om reiseliv, turisme og varetransport
 • elektronisk dokumentbehandling
 • om lover og forskrifter

Du kan bli

 • IKT-servicemedarbeider
 • reiselivsmedarbeider eller resepsjonist
 • kontor- og administrasjonsmedarbeider eller salgsmedarbeider
 • vekter
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør

Fritekst 3 f.eks. hvorfor velge bygg på Dahlske

Timefordelingen på vg1
Timefordelingen på vg1
Programfag Timetall Fellesfag Timetall
Administrasjon og økonomi 6 timer pr uke Norsk 2 timer pr uke
Markedsføring og salg  6 timer pr uke Engelsk 3 timer pr uke
Sikkerhet og transport 5 timer pr uke Matematikk 3 timer pr uke
Yrkesfaglig fordypning 6 timer pr uke Naturfag 2 timer pr uke
Kroppsøving 2 timer pr uke

Programfagene

Administrasjon og økonomi

Programfaget administrasjon og økonomi handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet. Videre handler det om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.

Målet er at eleven skal kunne:

 • følge daglige administrative rutiner i en virksomhet
 • gjøre rede for en organisasjonsplan og lederens rolle i HMS-arbeidet
 • gjøre rede for hvordan virksomheter rekrutterer og ansetter
 • føre enkle regnskap og følge gjeldende regelverk for regnskapsføring
 • vurdere prisen på et produkt i henhold til kostnader, marked og konkurrenter
 • vurdere ulike typer finansiering for en virksomhet
 • foreslå og vurdere tiltak for å forbedre driften i en virksomhet
 • lage budsjett og vurdere likviditeten i en virksomhet
 • gjøre rede for etableringen av en virksomhet

Markedsføring og salg 

Programfaget markedsføring og salg dreier seg om markedsføring av virksomheter og samspillet mellom kunde og fagarbeider i en salgs- og servicesituasjon. Programfaget handler om forretningsidé, målgrupper for produkter og tjenester og service i salgs- og servicesituasjoner. Programfaget handler også om å utarbeide markedsplan for virksomheter. Arbeidet i faget skal gjennomføres med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er viktig å kunne forklare hvordan utviklingen i samfunnet påvirker arbeidet med faget.

Målet er at eleven skal kunne:

 • vurdere målgruppen for en forretningsidé og lage en markedsplan
 • gjøre rede for servicenivået i virksomheter og kunne gi slik service
 • selge et produkt og yte en tjeneste som dekker kundens behov
 • gjøre rede for verdikjeden for et produkt
 • lage og formidle skriftlig informasjon og materiell til kunden ved å bruke ulike medier
 • bruke gjeldende regelverk for markedsføring og salg i forbrukermarkedet
 • bruke digitale medier og ulike salgskanaler i salg og markedsføring
 • vurdere hva som kreves for etablering og drift av netthandel
 • gjøre rede for hvordan utviklingen i handlemønster og medievaner hos forbrukere og virksomheter påvirker salg og markedsføring
 • gjøre rede for hvordan krav til helse, miljø og sikkerhet påvirker markedsførings- og servicearbeidet

Sikkerhet og transport 

Programfaget sikkerhet og samferdsel har fokus på helse, miljø, sikkerhet og etikk i alle deler av en virksomhet. Programfaget handler om risikovurderinger og tiltak for å sikre arbeid, data og verdier i en virksomhet. Det handler også om reiseliv, vareflyt, transporttjenester og sikkerhet for transport av personer og varer.

Målet er at eleven skal kunne:

 • foreta en risikovurdering og foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser i en virksomhet
 • vurdere fysiske, tekniske og administrative tiltak for å sikre verdier i en virksomhet
 • bruke digitale verktøy til innhenting, bearbeiding og presentasjon av informasjon
 • vurdere økonomi, tid, helse, miljø og sikkerhet ved valg av transporttjenester
 • planlegge en reise etter kundens ønsker og forventninger til gode reiseopplevelser
 • vurdere sikkerhet for transport av personer, varer og tjenester
 • vurdere vareflyt fra innkjøp til gjenvinning
 • ivareta datasikkerhet og vurdere tiltak
 • følge etiske normer, regler for personvern og krav til helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for trusselbilder i et sikkerhetsperspektiv i lys av samfunnsutviklingen

Yrkesfaglig fordypning

I yrkesfaglig fordypning får du mulighet til å bli kjent med ulike yrker som studieretningen fører fram til.

Yrkesfaglig fordypning skal gi deg mulighet til å:

 • prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag
 • få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer aktuelle yrker
 • fordype deg i kompetansemål fra læreplaner på Vg3-nivå
 • ta relevante fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
 • ta fellesfag i fremmedspråk
 • ta programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
Oversikt over utdanningsvalg Service og samferdsel
Oversikt over utdanningsvalg
1. år 2. år 3. og 4. år
Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift
Service ogSamferdsel IKT-servicefag IKT-servicefaget
  Reiseliv Reiselivsfaget
  Salg, service ogsikkerhet Resepsjonsfaget
    Kontor- og administrasjonsfaget
    Salgsfaget
    Sikkerhetsfaget
  Transport oglogistikk Logistikkfaget
    Yrkessjåførfaget

Studiekompetanse: Fra alle Vg2 kurs kan du gå direkte over til Påbygging til generell studiekompetanse på Vg3, og få studiekompetanse

Salg, service og sikkerhet, vg2

Programområdet Salg, service og sikkerhet gir grunnlag for jobb innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Gjennom praktisk bruk av kunnskap og informasjons- og kommunikasjonsteknologi møter du flere av de kravene arbeidsmarkedet stiller til samarbeid og utøvelse av arbeidsprosesser i servicebransjene. Du lærer også om å etablere egen virksomhet.

Struktur

Programområdet for salg, service og sikkerhet består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. I tillegg kommer faget yrkesfaglig fordypning og fellesfagene.

Timefordeling vg2, salg, service og sikkerhet
Timefordeling vg2, salg, service og sikkerhet
Programfag Timetall Fellesfag Timetall
Markedsføring og salg 6 timer pr uke Norsk 2 timer pr uke
Sikkerhet 5 timer pr uke Engelsk 2 timer pr uke
Økonomi og administrasjon 6 timer pr uke Samfunnsfag 3 timer pr uke
Yrkesfaglig fordypning 9 timer pr uke Kroppsøving 2 timer pr uke

Programfagene

Markedsføring og salg

I dette faget lærer du om gjennomføring av salgsprosesser basert på kunnskaper om varer, tjenester og etiske normer for arbeidet. Menneskekunnskap og måter å skape gode relasjoner på i salgsprosesser, er en viktig del av faget. Markedsføring handler om å tilpasse varer og tjenester etter behovene i markedet, derfor lærer du om ulike forhold som påvirker tilbud og etterspørsel av varer og tjenester i ulike markeder.

Sikkerhet

Programfaget dreier seg om planlegging, administrering og organisering av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet, for å forebygge uønskede hendelser eller minimalisere konsekvensene av slike. Du lærer også om regelverk for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om de etiske normer som gjelder for sikkerhetsarbeidet. Videre dreier faget seg om vurdering av risiko, iverksetting av tiltak og ivaretaking av restrisiko ved hjelp av beredskapsplaner.

Økonomi og administrasjon

Programfaget dreier seg om økonomistyring og kvalitetskontroll i virksomheter og om sentrale administrative arbeidsprosesser og kontorfunksjoner. Beregning av priser på varer og tjenester i ulike markeder, budsjettering av virksomhetens drift, vurdering av lønnsomhet og likviditet, og føring av regnskaper inngår også i faget. Programfaget omhandler også økonomiske analyser som grunnlag for viktige beslutningsprosesser.

Standpunktvurdering: Du får karakter i alle fagene du har.

Eksamen

Programfag: Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Fellesfag: Eleven kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Veien videre

Etter endt Vg2 kan du ta to år med opplæring i bedrift. Dette fører til fagbrev i salgsfaget, kontor- og administrasjonsfaget eller sikkerhetsfaget. Du kan også gå fra Vg2 til allmennfaglig påbygging og få generell studiekompetanse, dersom du ønsker videre studier.

Til toppen